Dlaczego pogląd Jezusa Chrystusa na życie po śmierci jest taki ważny?

Świat miał już wielu przywódców. Tak poli­tycznych jak i religijnych. Spośród wielkich przywódców, Jezus Chrystus jest jedynym, który został wzbudzony z martwych. Setki ludzi widziały go po zmartwychwstaniu (1 List do Koryntian 15,3-8). Czyni to Je­zusa kimś unikatowym. Ponieważ doświad­czył życia po śmierci, może najlepiej nam o tym opowiedzieć. Mądrze uczynimy, jeżeli wysłuchamy, co ma nam do powiedzenia.

Jaka jest biblijna nadzieja na przy­szłe życie?

Pewien żołnierz modlił się kiedyś przed bi­twą: „O Boże, jeżeli jest Bóg, zbaw moją duszę, jeżeli mam duszę”. Jakie to smutne, że być może miał właśnie umrzeć, a nic nie wiedział o przyszłym życiu. A jednak dzisiaj wielu ludzi jest jak tamten żołnierz. Nie wiedzą, czego mają oczekiwać, kiedy umrą.
Biblijna nadzieja skupia się na trzech wiel­kich prawdach:

 • powrocie Chrystusa z nieba;
 • wskrzeszeniu umarłych; oraz
 • założeniu na ziemi królestwa Boga przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Sam Jezus oznajmia te trzy wielkie prawdy, kiedy mówi: „Gdy Syn Człowieczy [Jezus] przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie peł­nym chwały” (Ewangelia Mateusza 25,31); oraz: „Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos jego” (Ewangelia Jana 5,28).
Wiedza o tej nadziei pomoże nam zrozu­mieć, czego Biblia naucza o życiu po śmierci.

Kiedy wybrani będą razem z Jezusem Chrystusem?

Jezus stawia tę sprawę bardzo jasno. Po­wiada: „Albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego” (Ewangelia Mateusza 16,27 BG). Zwróć uwagę na kolejność wydarzeń:

 • Jezus przyjdzie w chwale, a wtedy…
 • da zapłatę.

Po pierwsze przyjdzie, a potem da zapłatę. Jako że Jezus jeszcze nie wrócił na ziemię, nie mógł też jeszcze dać nikomu zapłaty. Jezus powiedział także: „…odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawie­dliwych” (Ewangelia Łukasza 14,14). Jako że zmartwychwstanie jeszcze nie nastąpiło, nikt nie mógł jeszcze otrzymać odpłaty.
Powrót Jezusa na ziemię, wskrzeszenie umarłych i nagroda życia wiecznego dla wiernych wyznawców – wszystko to należy jeszcze do przyszłości.

Co to jest „wskrzeszenie umarłych”?

Jezus mówił o tym, że Abraham, Izaak i Jakub będą w królestwie Bożym. A zatem, kiedy martwi zostaną wzbudzeni, będą roz­poznawalni jako ludzie. Będą mieli ciała, tak jak Jezus, kiedy Bóg wzbudził go z mar­twych. Po zmartwychwstaniu można było zobaczyć i dotknąć Jezusa (Ewangelia Jana 21,27). Nie był duchem bez ciała. Apostoł Paweł obiecuje, że Jezus „przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała” (List do Filipian 3,21). Tak więc ci, którzy otrzymają życie wieczne, będą posiadali nieśmiertelne ciała, tak samo jak Jezus.
Wskrzeszenie umarłych nastąpi, kiedy Jezus powróci, aby założyć Boże królestwo na ziemi. Paweł mówi nam: „I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni […], Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia” (1 List do Koryntian 15,22-23).
Aż do tego dnia dla tych, którzy umarli, śmierć jest jak sen (1 List do Koryntian 15,51; Psalm 6,5). Ich następną chwilą przebudzenia będzie zmartwychwstanie. W grobie czas jest bez znaczenia.
Biblijna nadzieja zmartwychwstania została dobrze wyrażona dawno temu przez Martę. Mówiąc o swoim bracie Łazarzu, powie­działa: „Wiem, że zmartwychwstanie w cza­sie zmartwychwstania w dniu ostatecznym” (Ewangelia Jana 11,24).

Co to jest „sąd”?

Jedną rzecz Biblia stawia jasno od po­czątku. Bóg dał nam wolność akceptacji Jego drogi albo odrzucenia jej. Mówi nam, co się stanie, jeżeli (a) będziemy Mu służyć lub (b) odrzucimy Go.
Ludzie, którzy wiedzą o Bogu, a zatem są przed Nim odpowiedzialni, muszą wszyscy „stanąć przed trybunałem Chrystusa” (2 List do Koryntian 5,10). Tym, którzy mu służyli, Jezus powie: „Pójdźcie, błogosła­wieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” (Ewangelia Mateusza 25,34). Ci, którzy „za prawdą pójść nie chcą” (List do Rzymian 2,8), nie będą w Bożym króle­stwie.
Jezus potwierdza to nauczanie. Mówi, że „ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępie­nia” (Ewangelia Jana 5,29).

Co mówi Biblia o „nieśmiertelnej duszy”?

Biblia nic nie mówi o „nieśmiertelnych du­szach”. Tak, zgadza się, absolutnie nic. Chociaż występują ‘nieśmiertelny/-a’ i ‘du­sza’, to słowa ‘nieśmiertelna dusza’ nie po­jawiają się nigdzie razem w Biblii.
Słowo ‘dusza’ (hebrajskie ‘nefesz’ w Starym Testamencie i greckie ‘psyche’ w Nowym Testamencie) odnosi się do:

 • Życia, na przykład w 1 Księdze Samu­ela 22,23: „ktoby szukał duszy mojej, będzie szukał duszy twojej” (BG); oraz
 • Istoty żyjącej (ludzkiej lub zwierzęcej), na przykład w Księdze Rodzaju 46,18: „…których ona urodziła Jakóbowi, szes­naście dusz” (BG).

W ten sam sposób używają słowa „dusza” marynarze. Kiedy są w niebezpieczeństwie na morzu, wysyłają sygnał „SOS”. To zna­czy „Save Our Souls”, czyli „ratujcie nasze dusze”. Jest to wołanie o pomoc, prośba, żeby ktoś uratował ich naturalne życie.
Wg. Biblii stwierdzamy, że dusza (‘nefesz’, osoba) może:

 • dotykać (Księga Kapłańska 5,2)
 • jeść (Księga Kapłańska 7,20)
 • grzeszyć (Księga Kapłańska 5,15)
 • umrzeć (Księga Jozuego 11,11; Księga Ezechiela 18,4)

Idea mówiąca, że ludzie mają nieśmiertelne dusze przyszła od greckich filozofów. Ta idea nie jest poprawna. Nie znajduje wspar­cia w Biblii. Jezus zawsze naucza, że to on przyjdzie z nieba, a nie my pójdziemy do niego.

Jak przyszłe wydarzenia układają się w całość?

Możemy podsumować biblijne nauczanie o przyszłości tak:

 • Kiedy umieramy, jesteśmy po prostu martwi, nie mamy świadomości czego­kolwiek. To jest jak długi sen, aż…
 • Jezus Chrystus powróci na ziemię, aby
 • wskrzesić umarłych oraz
 • osądzić odpowiedzialnych żyjących i martwych, a w końcu
 • ustanowić królestwo Boże na ziemi.

Daniel mówi nam: „Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecz­nego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie” (Księga Daniela 12,2).
W której grupie będziesz ty? Czy masz dość mądrości, by pójść teraz za Jezusem? Jeśli tak, będziesz żył(a) z nim na wieki, kiedy on powróci w chwale, żeby założyć króle­stwo Boże.
Tak – jest życie po śmierci. Niech ta cu­downa obietnica dotknie twego serca i za­chęci cię do służenia teraz Bogu, ponieważ „mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (K. Daniela 12,3).

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone