Chrystadelfianie to światowa społeczność ludzi studiujących Biblię, których wspólnota opiera się na jednakowym rozumieniu jej przesłania. Nie posiadamy władz centralnych, które decydują o tym, w co należy wierzyć, a w co nie. Łączą nas wspólne wierzenia, wyróżniające nas od innych, do których każdy doszedł poprzez indywidualne studium Pisma Świętego.

Nazwa ‘chrystadelfianie’ została wybrana dla­tego, że opisuje relacje między Jezusem a jego uczniami. Nowy Testament został napisany w języku grec­kim. Słowo ‘chrystadelfianie’ składa się z dwóch greckich wyrazów, ‘adelfos’ i ‘Christos’, i ozna­cza ‘Bracia w Chrystusie’. Frazę tę można zna­leźć w Biblii, w Liście do Kolosan 1,2.

Nazwę ‘chrystadelfianie’ wybrał John Thomas, XIX-wieczny kaznodzieja. Dużo podróżował on po USA, jak również Wielkiej Brytanii, głosząc ewangelię. Jego jasne zrozumienie i objaśnianie przesłania Biblii prowadziło do tego, że inni przekonywali się, że głosi prawdę. Byli chrzczeni w imię Chrystusa i stawali się członkami wspól­noty chrystadelfiańskiej, zbierając się razem dla oddawania czci. Początkowo można ich było spotkać głównie w USA i Wielkiej Brytanii, ale obecnie wspólnoty chrystadelfian są na każdym kontynencie. Powstała iście ogólnoświatowa społeczność.

Cechą prawdziwie wyróżniającą chrystadelfian jest to, że pokładają ufność w Biblii jako jedy­nym źródle wiary i autorytetu. Wszystkie jej słowa, zarówno w Starym jak i w Nowym Te­stamencie, są natchnione przez Boga i zostały dane mężczyznom i kobietom dla ich zbawienia. W wyniku położenia nacisku na te kwestie prze­konania chrystadelfian są identyczne z tym, czego nauczał Jezus, a także apostołowie w pierwszym wieku.

Chrystadelfianie czytają Biblię codziennie. Ko­rzystając ze specjalnego planu, czytają Stary Testament raz, a Nowy Testament dwa razy w ciągu każdego roku. Jedną z wielu wynikają­cych stąd korzyści jest to, że mogą codziennie osobi­ście konfrontować swe przekonania z au­toryte­tem Pisma.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest synem Boga, który przyszedł na Ziemię by wypełnić starotestamentowe obietnice, które jego Ojciec przekazał na początku dziejów Ewie, oraz by wywiązać się z przymierzy zawartych z Abrahamem i Dawidem.

Wierzymy, że Jezus był w pełni człowiekiem, poddawanym wielu próbom i kuszonym, podobnie jak my. Jednak w odróżnieniu od innych ludzi nie uległ nigdy tym pokusom oraz nie popełnił żadnego grzechu. Niesprawiedliwie wydany na śmierć został po trzech dniach wskrzeszony z martwych przez Ojca, jedynego prawdziwego Boga i obdarowany życiem wiecznym. Obecnie po swoim wniebowstąpieniu przebywa on w niebie i czeka, aż Bóg ześle go na Ziemię.

Chrystadelfianie żywią nadzieję na zmartwychwstanie do życia wiecznego, które będzie mieć miejsce po powrocie Jezusa na Ziemię. Wierzymy, że nastąpi to wkrótce. W tym czasie ustanowione zostanie Królestwo Boże. Wśród poddanych Królestwa Bożego szczególną rolę pełnić będzie również naród Izraela, jako cieleśni potomkowie Abrahama.

Chrystadelfianie wierzą, że zbawienie człowieka jest możliwe tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i po przyjęciu chrztu. Tylko w ten sposób możemy stać się współdziedzicami obietnic przekazanych Abrahamowi.

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone