Żeby otwierać zamknięte drzwi, dobrze jest mieć klucze. Oto pięć „złotych kluczy”, które pomogą ci otworzyć biblijne przesłanie o Żydach i o nas:

 • Zrozumienie Bożych obietnic wobec Abrahama.
 • Poznanie obietnic złożonych przez Boga Dawidowi.
 • Spojrzenie na relację Boga z Żydami.
 • Zrozumienie dzieła Jezusa Chrystusa.
 • Dowiedzenie się o nadchodzącym królestwie Bożym na ziemi.

Musimy użyć ich wszystkich, żeby zrozumieć kwestię Żydów w Bożym zamiarze.

Jak powstała rasa żydowska?

Rasa żydowska zaczęła się od człowieka o imieniu Abram. Bóg znał swojego człowieka. Wiara Abrama wciąż jest wielkim przykładem ufności w Boga i Jego obietnice. Bóg przeprowadził Abrama z Ur, w pobliżu Zatoki Perskiej, do krainy, którą znamy obecnie jako Izrael.
Bóg złożył Abramowi specjalne obietnice (jego imię zostało później zmienione na Abraham):

 • „Uczynię bowiem z ciebie wielki naród”.
 • „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył”.
 • „Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Księga Rodzaju 12,2-3).
 • „Cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze”.
 • „Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi” (Księga Rodzaju 13,16).
 • „Sprawię […], że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie”.
 • „Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem […], abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa”. (Księga Rodzaju 17,6-7).

Wnuk Abrahama, Jakub, miał dwunastu synów. Przez pokolenia stali się wielkim narodem – Żydami.

Dlaczego Żydzi zostali wybrani jako specjalny lud?

Bóg miał wielkie uznanie dla wierności Abrahama, Izaaka i Jakuba. Żydzi zostali wybrani, „ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo” (Księga Powtórzonego Prawa 4,37). Bóg powiedział: „Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku” (9,6).
Nic się nie zmieniło wieki później, kiedy ukrzyżowali Bożego Syna, Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 7,51).
Jednak działając przez jeden szczególny lud, Bóg mógł przyciągnąć uwagę do siebie i Swojego zamiaru wobec ziemi. Do Mojżesza powiedział: „Dlatego zostawiłem cię przy życiu, byś zobaczył siłę moją i by imię moje zostało rozsławione po całej ziemi” (Księga Wyjścia 9,16).
Było to niezmiernie ważne, albowiem później Bóg powiedział: „Lecz – na moje życie – napełni się chwałą Pana cała ziemia” (Księga Liczb 14,21). Ta cudowna obietnica wypełni się po powrocie Jezusa Chrystusa na ziemię.

Co się działo z Żydami w historii?

Historia Żydów jest przeważnie smutna. Chociaż mieli wielki przywilej poznania Boga, byli nieposłuszni. Bóg powiedział, że jeśli będą posłuszni – „wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi”. Ale jeśli nie, „wywołasz grozę, wejdziesz do przysłowia i w pośmiewisko u wszystkich narodów, do których zaprowadzi cię Pan” (Księga Powtórzonego Prawa 28,1.37).
Żydzi cierpieli w wielu krajach świata, wypędzeni z Izraela pod rygorem śmierci (135 n.e.); wygnani z Anglii (1020) i Francji (1306); wygnani z Hiszpanii (1492) i Portugalii (1498); wygnani z Rosji i Ukrainy, wielu było przy okazji prześladowanych i wielu zostało zabitych (1918); a w czasie II Wojny Światowej sześć milionów zginęło w Holocauście (1939-1945).
A jednak, cud nad cudami, przetrwali jako naród! Stało się tak, dlatego że Bóg nadal ma zamiar wobec nich: „Będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem” (Księga Ezechiela 36,28).

Jaka jest przyszłość dla Żydów?

Przyszłość dla Żydów jest mocno zakorzeniona w Bożej obietnicy danej Abrahamowi, że będą posiadać ziemię Izraela na zawsze.
Bóg obiecał później królowi Dawidowi: „Wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności […], utwierdzę tron jego królestwa na wieki” (2 Księga Samuela 7,12-13).
Jezus Chrystus, Syn Boży, jest potomkiem Dawida przez Marię, swoją matkę. Umarł za nasze grzechy i powstał z martwych, aby żyć na wieki. Powróci na ziemię, żeby wypełnić obietnice uczynione Dawidowi: „Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca” (Ewangelia Łukasza 1,32-33).
Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy przypomniał Żydom, że „patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie”, ale „Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek [Chrystus] zasiądzie na jego tronie” (Dzieje Apostolskie 2,29-30). Bóg z pewnością wykona wszystko, cokolwiek obiecał.
Pomimo rozproszenia i prześladowań, Żydzi nadal istnieją jako naród. Jest tak, ponieważ Bóg obiecał: „Ja cię wybawię z dalekiej ziemi […], ciebie zaś nie wyniszczę” (Księga Jeremiasza 30,10-11).
W roku 1948 założone zostało państwo Izrael. Żydzi powrócili z ponad 100 krajów. Przetrwali pomimo wojen z narodami arabskimi. Przejdą jednak przez okres wielkiego niepokoju (Księga Zachariasza 14,1-2). Bóg pośle Jezusa Chrystusa, który ich wybawi, „a Pan będzie królem nad całą ziemią” (wersety 3-9). Przesłanie jest jasne: „Raduj się wielce […]. Oto Król twój idzie do ciebie […], pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie […] aż po krańce ziemi” (9,9-10).
Wiele fragmentów Biblii mówi o tym, że Izrael ponownie zgromadzi się w swoim własnym kraju (Księga Jeremiasza 31,10; Księga Ezechiela 36,24-28). Jeszcze więcej mówi o przyjściu Jezusa jako króla (Psalm 72; Dzieje Apostolskie 1,11). Nasze pięć „złotych kluczy” współdziała, aby otworzyć Boże przesłanie w kwestii Żydów w Bożym zamiarze.

Nie jestem Żydem – czy Bóg może mnie zbawić?

Tak, Boże zbawienie przewidziane jest także dla pogan (nie-Żydów). Jezus będzie rządził światem z Jerozolimy. „Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie” (Księga Izajasza 62,2).
Bóg proponuje nie tylko dobre życie naturalne Żydom i poganom, kiedy Jezus przyjdzie być królem. Poszczególnym Żydom i poganom oferuje życie wieczne, jeśli uwierzą, zostaną ochrzczeni i pójdą za Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Jego oferta jest aktualna dla wszystkich, łącznie z tobą.
Tak, możesz żyć na wieki, radośnie pomagając Jezusowi Chrystusowi w królestwie Bożym. Nadejdzie dzień, kiedy nie będzie już grzechu i śmierci. Wybrańcy Boga będą żyć z Nim na zawsze. Będą tam wierni Żydzi i nie-Żydzi. Czy ty też będziesz z nimi?

„I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie” (Apokalipsa 22,17)

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone