Jaka jest relacja między Bogiem a Jezusem?

Jest wiele wersetów w Biblii, które bardzo wyraźnie określają istotę relacji między Bo­giem a Jezusem. Biblia naucza, że Jezus jest Synem Boga. Mówi też, że Bóg jest Oj­cem Jezusa Chrystusa.
Oto, co anioł powiedział Marii: „Oto po­czniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie na­zwany Synem Najwyższego” (Ewangelia Łukasza 1,31-32).
Przy chrzcie Jezusa głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Ewangelia Mateusza 3,17). Wszyscy dobrzy ojcowie są zadowo­leni z posłusznych dzieci. Bóg nie jest żad­nym wyjątkiem. Ale tak jak normalny ojciec nie jest tą samą osobą co jego syn, tak samo Bóg nie jest tym samym co Jego Syn, Jezus.
Jezus jest prawdziwym obrazem swego Ojca i odzwierciedla ludziom Boży charakter (List do Hebrajczyków 1,3). Kiedy patrzysz na lustro, widzisz swój obraz. Ale fizycznie obraz nie jest tobą, jest odzwierciedleniem. W ten sam sposób Jezus nie jest tą samą istotą, co Bóg. On odzwierciedlał ludziom Boży charakter.
Ojcowie zawsze istnieją przed swoimi dziećmi. Bóg istniał zawsze. Ale Jezus jako Jego Syn już nie. Piotr mówi nam, że Jezus był „przewidziany” w zamyśle Boga, ale „w ostatnich czasach się objawił ze względu na was” (1 List Piotra 1,20).
Zanim się urodził, Jezus nie istniał. Narodził się, ponieważ „tak […] Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16). Bóg dał Swego syna. Czyż można to wyra­zić prościej?
Tak jak Bóg nazywał Jezusa Swym „umiło­wanym Synem”, tak też Jezus często nazy­wał Boga swym Ojcem. Mówił: „Idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie” (Ewangelia Jana 14,28). Jeśli Bóg jest więk­szy, jak to może być, że On i Jezus są tą samą istotą?
Kiedy zapytano go o koniec tego wieku, Je­zus powiedział: „O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani […] Syn, tylko Ojciec” (Ewangelia Marka 13,32). Jeżeli Bóg wie, a Syn nie wie, jakże mogą być tym samym?
Jezus powiedział po swoim zmartwychwsta­niu: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca wa­szego oraz do Boga mego i Boga waszego” (Ewangelia Jana 20,17). Również apostoł Paweł mówi o Bogu: „Bóg i Ojciec Pana na­szego Jezusa Chrystusa” (2 List do Koryn­tian 11,31). Bóg i Jezus to oddzielne istoty.
Apostołowie Paweł i Jan rozumieli relację między Bogiem a Jezusem. Paweł powie­dział: „Głową każdego mężczyzny jest Chrystus […], a głową Chrystusa – Bóg” (1 List do Koryntian 11,3). W tym czasie Jezus był nieśmiertelny i był w niebie, a jednak nadal nie był równy Bogu.
Faktycznie, Jezus nadal jest człowiekiem, nie Bogiem. Paweł mówi nam: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 List do Tymoteusza 2,5). Bóg nigdy nie jest okre­ślany jako „Bóg Syn”. Każdy jest kimś in­nym.
Jan powiedział: „Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu” (1 List Jana 4,15). Otóż to: „Jezus jest Synem Bożym”. Właśnie tak.

Jak Jezus jest nazywany w Ewangeliach?

Często jest nazywany „Jezusem”, „Chrystu­sem”, „Panem” i „nauczycielem”. Oprócz tego:

  • Synem człowieczym (81 razy);
  • Synem Bożym (27 razy);
  • Synem Dawida (17 razy);
  • Umiłowanym Synem (8 razy).

Jezus jest nazywany „Synem człowieczym”, ponieważ narodził się z ludzkiej matki; „Sy­nem Bożym”, ponieważ Bóg był jego Oj­cem; „Synem Dawida”, ponieważ był po­tomkiem króla Dawida i powróci na ziemię jako król, żeby zasiąść na tronie Dawida (Ewangelia Łukasza 1,32-33); oraz „umiło­wanym Synem”, ponieważ był posłuszny Bogu, swemu Ojcu.
We wszystkich tych 133 odniesieniach Jezus jest nazywany Synem. Jest on różny od Boga, Ojca. Musimy przyjąć dowody, które Biblia dostarcza tak obficie.

Dlaczego Jezus nie może być Bo­giem?

Chociaż Bóg i Jezus są zgodni w celu, ich dzieło jest różne.
Bóg dał Adamowi wybór. Adam zgrzeszył przez nieposłuszeństwo Bogu. W rezultacie, każdy członek rasy ludzkiej jest śmiertelny. Aby przynieść zbawienie, bezgrzeszny czło­wiek musiał przywrócić człowieka Bogu. Tym człowiekiem jest Jezus Chrystus (1 List do Koryntian 15,20-23.42-49).
Bóg nie mógł dokonać tego dzieła sam, po­nieważ jest nieśmiertelny i bezgrzeszny. Nie może być kuszony przez zło (List Jakuba 1,13). Inaczej niż Bóg, Jezus był śmier­telny, mógł ulec pokusie i mógł zgrzeszyć, chociaż tego nie uczynił (List do Hebrajczy­ków 2,18; 4,15). Bóg dał Swego Syna, „by świat został przez niego zbawiony” (Ewan­gelia Jana 3,17). „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”, a „bę­dziemy przez niego zachowani od karzącego gniewu” (List do Rzymian 5,8-9).
Bóg nie może zgrzeszyć ani umrzeć. Przy­niósł więc zbawienie przez Jezusa Chry­stusa, który umarł za nas. Gdyby Jezus był niezdolny do grzechu, jego zwycięstwo nad grzechem nie miałoby sensu. Dlatego też Jezus nie może być częścią „Trójcy”.

Kim albo czym jest Duch Święty?

Wiemy, że Bóg i Jezus nie są dwiema czę­ściami „Trójcy”. Tak więc Duch Święty nie może być trzecią częścią czegoś, co nie ist­nieje.
Biblia mówi, że Duch Święty jest mocą Bożą. Nie jest to osoba kontrolująca działa­nia. To Bóg kieruje Swym Duchem. Anioł powiedział Marii: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dla­tego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Ewangelia Łuka­sza 1,35). Oto prawda jasno wyłożona. Bóg posłużył się Swą mocą, aby powołać do ży­cia Jezusa, Swego Syna.

Jaka będzie relacja między Bogiem a Jezusem w przyszłości?

Chociaż Jezus jest teraz nieśmiertelny, jego rola będzie nadal inna niż Boga. Wkrótce Bóg pośle Jezusa z powrotem na ziemię, aby założył Jego królestwo (Księga Zacha­riasza 9,9-10; Ewangelia Mateusza 25,31). Jezus pędzie panować jako Król, aż wresz­cie przekaże królestwo Bogu. Jezus, jako nieśmiertelny Syn Boży, nadal będzie Mu poddany – „aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 List do Koryntian 15,23-28).
My także możemy być w Bożym królestwie. Aby otrzymać błogosławieństwo życia wiecznego, kiedy przyjdzie Jezus, musimy:

  • Wierzyć Słowu Bożemu i dotrzymywać Jego przykazań;
  • Cenić niczym skarb wspaniały dar Boga w postaci Jego „jednorodzonego Syna”; oraz
  • Doceniać dzieło Jezusa, „który umarł za nas”.

Oddajmy ostatnie słowo Jezusowi:
„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedy­nego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Ewangelia Jana 17,3).

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone