Czy aniołowie istnieją?

Biblia to Boże przesłanie dla rodzaju ludz­kiego. Dopiero, kiedy w to uwierzymy, do­cenimy to, co Biblia mówi nam o aniołach. To prawda, że nie możemy zobaczyć aniołów w działaniu, ale Biblia mówi nam, że: „To bo­wiem, co widzialne, przemija, to zaś, co nie­widzialne, trwa wiecznie”. (2 List do Koryntian 4,18).
Oto, co Biblia mówi nam o aniołach:

 • Bóg stworzył aniołów, zanim uformował świat, jakim go znamy. Zapytał Hioba: „Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? Kto założył jej kamień węgielny ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych?” (Księga Hioba 38,4-7).
 • „Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie” (Psalm 34,8).
 • „Błogosławcie Pana, wszyscy Jego anio­łowie, pełni mocy bohaterowie, wykonu­jący Jego rozkazy” (Psalm 103,20).
 • Jezus Chrystus, Syn Boży, powiedział: „Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi wię­cej niż dwanaście zastępów [72 000] aniołów?” (Ewangelia Mateusza 26,53).

Ależ tak, aniołowie istnieją!

Kim są aniołowie i czym się zajmują?

Słowo ‘anioł’ znaczy ‘posłaniec’. Prawie zaw­sze odnosi się ono do nieśmiertelnych aniołów Boga, ale czasami odnosi się do istot ludzkich. Jednak tylko nieśmiertelni aniołowie Boga mogą dokonywać czynów ponadnaturalnych. Nie potrzebne im skrzydła, żeby poruszać się między niebem a ziemią, czerpiąc moc z du­cha Bożego. Aniołowie wykonują wiele zadań w imieniu Boga. Czynią tak, ponieważ Bóg, wielki Stwórca, nie nawiązuje osobiście kon­taktów z grzesznymi istotami ludzkimi. On „…zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zoba­czyć” (1 List do Tymoteusza 6,16).
Boży aniołowie:

 • Noszą Jego imię i działają w Jego imieniu. Dali człowiekowi postać podobną do swo­jej, kiedy człowiek został stworzony: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, po­dobnego nam“. (Księga Rodzaju 1,26). Dlatego właśnie „niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (List do Hebrajczy­ków 13,2).
 • Są potężnymi bytami zwanymi „elohim”: oryginalne słowo hebrajskie tłumaczone jako „istoty niebieskie” w Psalmie 8,6. Oznacza ono „potężni”, którzy reprezen­tują Boga.
 • Są bytami nieśmiertelnymi i dlatego są więksi niż śmiertelne istoty ludzkie (Psalm 8,5-6; Ewangelia Łukasza 20,35-36).
 • Pojawiali się osobiście w imieniu Boga za­równo w czasach Starego jak też Nowego Testamentu. Trzej aniołowie pomogli Abrahamowi (Księga Rodzaju 18), jeden błogosławił Jakuba (Księga Rodzaju 32), a inny prowadził Izrael w drodze przez pu­stynię do Ziemi Obiecanej (Księga Wyjścia 23,20-21).
 • Pocieszali także i wspierali Jezusa w cza­sach ciężkich prób na pustyni i w ogrodzie Getsemani (Ewangelia Mateusza 4,11; Ewangelia Łukasza 22,43).
 • Przekazują istotom ludzkim Boże prze­słanie.

Słowa wypowiedziane przez aniołów przez wszystkie lata są dzisiaj niezwykle ważne dla nas. Mówili nam wielkie prawdy o przyszłych planach Bożych dla świata. Mądrze uczynimy, jeśli posłuchamy ich słów i będziemy według nich postępować.
Rozważmy słowa wypowiedziane przez anioła Gabriela do Marii. Powiedział jej, że Jezus zo­stanie poczęty przez Bożego Ducha Świętego; również i to, że Jezus „będzie […] wielki i bę­dzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie pa­nował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca” (Ewangelia Łu­kasza 1,32-33).
Anioł ukazał się pasterzom, kiedy Jezus uro­dził się w Betlejem. Powiedział: „narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan […]. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga” (Ewangelia Łukasza 2,9-13).
Cóż za wspaniałe wiadomości! Jezus jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego i przybędzie, by być królem świata.

Jakie zadania będą aniołowie wyko­nywać w przyszłości?

Aniołowie będą wypełniać wiele ważnych obowiązków, kiedy Jezus powróci na ziemię. Rozważmy te wersety:

 • Ludzie „ujrzą Syna Człowieczego, przy­chodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów […] i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata” (Ewangelia Mate­usza 24,30-31).
 • „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały” (Ewangelia Mateusza 25,31; patrz też 2 List do Tesaloniczan 1,7-10).
 • „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła […] zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi“. (1 List do Tesaloniczan 4,16). To wzbudzenie z martwych, w którym będą uczestniczyć aniołowie, zo­stało już przepowiedziane w Starym Te­stamencie: „Wielu zaś, co posnęli w pro­chu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej od­razie” (Księga Daniela 12,1-2). Sam Jezus także powiedział: „aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (Ewangelia Jana 6,40).
 • „Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wo­bec aniołów Bożych” (Ewangelia Łukasza 12,8). Od kiedy zostali stworzeni, anioło­wie są z Bogiem, wykonując Jego dzieło i mówiąc Jego słowa. Stosowna też będzie ich obecność przy Tronie Sędziowskim Chrystusa, kiedy on powróci, żeby „sądzić żywych i umarłych” (2 List do Tymoteusza 4,1). Aniołowie będą się radować, widząc, jak ci, którzy wysłuchali ich słów i uwie­rzyli w nie, otrzymują życie wieczne.

Tam nie kończy się ich dzieło. Biblia mówi nam:

 • „Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa […] tych, którzy dopuszczają się nieprawości […]. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” (Ewangelia Mate­usza 13,41-43). Aniołowie będą działać w imieniu Boga w Jego królestwie. Pozostaje pytanie, czy ty też tam będziesz, żeby się z nimi spotkać i pomagać Jezusowi jako jeden z jego świętych w królestwie Bożym?

Czy aniołowie mogą pomagać mi teraz?

Oni już ci pomogli! Wiadomości przekazane przez aniołów, o których właśnie przeczytałeś, mogą poprowadzić cię osobiście w kierunku królestwa Bożego i życia wiecznego. Pod warunkiem jednak, że uwierzysz, że aniołowie istnieją i przyjmiesz ich nauczanie. Jeśli serca twego dotkną duchowe prawdy, będziesz „starać się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 6,33). Jeśli tak będziesz czynić, doprowadzi to do teraźniejszych błogosławieństw, a później do życia wiecz­nego.
Nie potrzebujemy już widzieć aniołów. Biblia mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć o zbawieniu. Kiedy zaczynamy wierzyć, wiara staje się naszą opoką w życiu. Będzie prowadzić nas przez resztę życia. Chociaż nie widzimy aniołów, pamiętajmy o Bożej obietnicy: „Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie” (Psalm 34,8). Aniołowie są „wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie” (List do Hebrajczyków 1,14).
Jak już wiesz, aniołowie to potężne, nie­śmiertelne istoty. Wykonują wolę Bożą i troszczą się o Jego lud. Jednak sam Jezus po swoim zmartwychwstaniu „stał się wyższym od aniołów”. Teraz zasiada po prawicy Boga w niebie (List do Hebrajczyków 1,4.13). Jego wierni uczniowie będą również radować się wyższą pozycją niż aniołowie w królestwie Bożym.
Czego jeszcze mógłbyś potrzebować? Bóg oferuje ci błogosławieństwa i zadowolenie teraz, i życie wieczne w wieku, który nadejdzie. Chwytaj obydwoma rękami to, co Bóg ci oferuje. Wtedy będziesz mógł (mogła) powiedzieć całym sercem: „Amen. Przyjdź, Panie Jezu” (Apokalipsa 22,20).

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone