Wszyscy doświadczyliśmy złamanych obiet­nic. Być może składali je politycy przed wy­borami. Niewiele takich obietnic zostało do­trzymanych. Być może pracodawcy albo przyjaciele nie dotrzymali złożonych nam obietnic. Najbardziej bolesne jest to, że czasami zawodzili nas nasi krewni.
Na szczęście Bóg nie zachowuje się w taki sposób. Jest On „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Księga Wyjścia 34,6). On dotrzyma wszystkich Swoich obietnic. Ponieważ On wie wszystko i kontroluje wszechświat, Jego obietnice nie mogą zawieść.

Jakie obietnice Bóg złożył w Biblii?

Bóg złożył wiele obietnic. Oto zaledwie kilka z nich:
Do Mojżesza Bóg powiedział: „na moje ży­cie – napełni się chwałą Pana cała ziemia” (Księga Liczb 14,21). Dowodzi to, że ludzie nigdy nie zniszczą ziemi.
Do Abrama (później Abrahama), który stał się ojcem rasy żydowskiej, Bóg powiedział: „Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: sta­niesz się błogosławieństwem. Będę błogo­sławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzy­mywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Księga Rodzaju 12,2-3).
Kiedy Bóg prowadził Abrahama do krainy Kanaan (współczesny Izrael), obiecał: „Cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potom­stwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi” (Księga Rodzaju 13,15-16). Bóg powtórzył te obietnice synowi Abrahama, Izaakowi i jego wnukowi, Jakubowi (Księga Rodzaju 26,4; 28,13-14).
Wiele narodów, jak potężni onegdaj Babi­lończycy, już nie istnieje. Ale narodowi ży­dowskiemu Bóg złożył szczególną obietnicę: „Ja bowiem jestem z tobą – wyrocznia Pana – by cię wybawić. Zgotuję zagładę wszyst­kim narodom, między którymi cię rozpro­szyłem, ciebie zaś nie wyniszczę” (Księga Jeremiasza 30,11).
Żydzi zostali rozproszeni po całym świecie, a jednak nadal istnieją jako naród. Ktoś kiedyś zapytał: „Jaka jest tajemnica nie­zniszczalnego Żyda?” Tajemnica jest taka, że Żydzi są Bożym ludem wybranym i Jego świadkami na ziemi. Bóg ma dla nich wiel­kie plany. Przyjrzymy im się później.
Król Dawid był wielkim królem Izraela, człowiekiem według serca Bożego (1 Księga Samuela 13,14). W związku z tym Bóg zło­żył Dawidowi wspaniałą obietnicę: „Wzbu­dzę po tobie potomka twojego […] i utwier­dzę jego królestwo […]. Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem […]. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki” (2 Księga Samuela 7,12-16).
Apostoł Piotr mówi nam, że obietnice te zo­staną spełnione w Jezusie Chrystusie. On jest Synem Bożym i Zbawicielem świata. On jest wielkim „synem Dawida”. Piotr powie­dział, że Bóg wskrzesi Chrystusa, aby za­siadał na jego tronie (Dzieje Apostolskie 2,29-32).
Jezus został wzbudzony z martwych, tak jak Bóg obiecał w Psalmie 16,10. Pewnego dnia powróci, aby być królem na tronie Dawida w Jerozolimie (Dzieje Apostolskie 1,11; Apokalipsa 11,15; Ewangelia Mateusza 5,35). Bóg obiecał: „I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły” (Psalm 72,11).
Bóg potwierdził te obietnice o Jezusie Marii, jego matce, przez anioła: „Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida […], a jego pa­nowaniu nie będzie końca” (Ewangelia Łu­kasza 1,32-33).
Bóg uczynił w Biblii o wiele więcej obietnic. Jednak zobaczyliśmy już wystarczająco dużo, żeby pokazać, że Bóg poważnie traktuje Swoje przyszłe plany dla ziemi i dla Abrahama, Izaaka, Jakuba, Dawida, Jezusa oraz Żydów.

Których obietnic Bóg już dotrzymał?

Boża obietnica złożona Abrahamowi, Izaa­kowi i Jakubowi, że Izrael stanie się wielkim narodem, została dotrzymana. Bóg dotrzy­mał także Swej obietnicy dla Żydów, że nigdy nie wyginą pomimo strasznych prze­śladowań. Jezus Chrystus został wskrze­szony z martwych, dokładnie tak jak Bóg obiecał.
Bóg ma jednak nadal kilka ważnych obietnic do spełnienia.

Skąd wiemy, że Bóg dotrzyma wszystkich Swych obietnic?

Wiemy o tym z dwóch bardzo dobrych po­wodów:

  • Każda obietnica, jaką Bóg kiedykolwiek uczynił, odnosząca się do przeszłości, zo­stała dotrzymana. Daje nam to pewność, że dotrzyma On także i tych, które dotyczą przyszłości.
  • Boża moc góruje nad wszystkim. Nic nie może pokrzyżować Jego przyszłych planów.

Które obietnice Bóg ma jeszcze do spełnienia?

Abraham jeszcze nie odziedziczył ziemi Izraela na wieczne posiadanie. Ani nie zo­stały jeszcze wszystkie narody na ziemi po­błogosławione w Abrahamie. List do Hebraj­czyków 11,13 mówi, że Abraham, Izaak i Jakub „w wierze pomarli […] wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono”.
Czyżby więc było za późno? Nie. Bóg wskrzesi ich z martwych, tak samo jak wskrzesił Jezusa. Wtedy Bóg spełni wobec nich Swe obietnice. Sam Jezus powiedział, że Abraham, Izaak i Jakub będą w króle­stwie Bożym (Ewangelia Łukasza 13,28).
Jezus nie został jeszcze królem, zasiadają­cym na tronie Dawida. Ale tak się stanie, kiedy powróci na ziemię (Dzieje Apostolskie 3,19-21).
Żydzi nadal istnieją jako naród. Są z po­wrotem w Izraelu, ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi. To jest pierwsza faza rozwoju Bożego planu dla nich, ponieważ „Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą” (Księga Jeremiasza 31,10).
Po okresie próby Żydzi otrzymają obiecane błogosławieństwo Boże: „Będą moim lu­dem, Ja zaś będę ich Bogiem”. W tym cza­sie „jeden król [Jezus] będzie nimi wszyst­kimi rządził” (Księga Ezechiela 37,22-23).

Czy Bóg złożył jakieś obietnice tobie?

Ależ tak – jeżeli gotowy/gotowa jesteś zro­bić dwie ważne rzeczy:

  • Uwierzyć w dobrą nowinę o Bożym królestwie i ochrzcić się (Ewangelia Marka 16,16); oraz
  • Pokochać Jezusa Chrystusa i zachowy­wać jego przykazania (Ewangelia Jana 14,21).

Cóż więc obiecał ci Bóg, jeżeli uczynisz te rzeczy? Udział we wszystkich błogosławień­stwach, o których właśnie przeczytałeś. Al­bowiem „nie ma już Żyda ani poganina […], niewolnika ani człowieka wolnego […], męż­czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jeste­ście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (List do Galatów 3,28).
Pomyśl tylko – Bóg obiecał, że możesz zo­stać wskrzeszony z martwych. Możesz mieć życie wieczne. Możesz żyć na wieki z Jezu­sem w Jego królestwie. Nigdy nie zostaną ci złożone żadne większe obietnice.
Dla prawdziwych wierzących życie dzisiaj jest wielką radością. Te drogocenne obiet­nice dają teraz spokój. Ta nadzieja jest „bezpieczną i silną kotwicą duszy” (List do Hebrajczyków 6,19).
Bóg zaprasza cię do udziału w największych obietnicach, jakie kiedykolwiek zostały uczynione. Aby otrzymać błogosławieństwa, „bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo jest to obowiązek każdego człowieka (Księga Koheleta 12,13).

Czyń to, a przez Boże miłosierdzie bę­dziesz żyć wiecznie. To jest obietnica.

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone