Czy wcześni wyznawcy Jezusa Chrystusa byli ochrzczeni?

Tak, wcześni wyznawcy Jezusa Chrystusa byli ochrzczeni. Dlaczego? Ponieważ tak im nakazał Jezus. Było to jedno z najważniejszych przykazań, które on dał. Chrzest był sposobem, w który ludzie pokazywali, że wierzą w Jezusa i jego nauczanie. Każdy nowo nawrócony stawał się członkiem szczególnej grupy ludzi, uczniów Jezusa. Głosili oni Słowo Boże i wyczekiwali powrotu Jezusa Chrystusa na ziemię.
Czy potrafisz wyobrazić sobie człowieka przyjętego do armii jakiegoś państwa, który odmówiłby wykonania rozkazu głównodowodzącego? Jezus Chrystus, przywódca chrześcijański, powiedział: „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (Ewangelia Jana 14,15). Powiedział też: „Kto uwierzy [w ewangelię – dobrą nowinę o jego nauczaniu] i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Ewangelia Marka 16,16).
Musimy poważnie potraktować słowa Jezusa, jeżeli chcemy zostać przez niego zaakceptowani. Chrzest to ratujący życie nakaz Jezusa Chrystusa. Wierzył w to Filip. Nauczał on w Samarii tak skutecznie, że „kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest” (Dzieje Apostolskie 8,12). Przesłanie wiary, po której następuje chrzest, jest w samym sercu Nowego Testamentu.

Co mówi Biblia o chrzcie?

Dzisiaj wiele kościołów kropi niemowlęta po głowie i nazywa to chrztem. Nie jest to chrzest według Biblii. Kiedy Biblia mówi o chrzcie, mówi nam o dorosłych mężczyznach i kobietach, którzy dokonują świadomego wyboru. Oni chcieli być posłusznymi wobec Pana Jezusa i zostać ochrzczonymi. Byli całkowicie przykrywani wodą. Taki jest chrzest czasów biblijnych.
Dobry przykład na dowód tego znajduje się w Dziejach Apostolskich 8. Filip rozmawiał z etiopskim eunuchem. „Opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie” (werset 35). Bez wątpienia, kiedy rozmawiali, mieli obaj ze sobą zapas wody na podróż. Łatwo byłoby Filipowi pokropić wodą głowę eunucha. Ale eunuch, który uwierzył w słowa, które Filip głosił o Jezusie, został ochrzczony dopiero, kiedy „przybyli nad jakąś wodę” (werset 36). Wówczas eunuch powiedział: „Spójrz, oto woda: cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?” Więc „zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody […], eunuch […], radując się jechał dalej swoją drogą” (BW).
Zauważ, że obaj „zeszli do” i „wyszli z” wody. Eunuch był dojrzałą osobą, która wierzyła w to, co Filip głosił odnośnie Jezusa Chrystusa. Został całkowicie przykryty wodą.

Co oznacza chrzest?

Dlaczego musimy zostać całkowicie zanurzeni w wodzie, kiedy jesteśmy chrzczeni? Bóg wybrał zanurzenie w wodzie, ponieważ jest to bardzo mocny sposób pokazania nam, że nasze grzechy muszą zostać przebaczone. Wierzący uświadamiają sobie, że potrzebują wybawienia od grzechu i wymagają Bożej łaski. Schodzą pod wodę w chrzcie i umierają dla starego sposobu życia. Wychodzą z wody do nowego życia. W chrzcie wierzący utożsamiają się ze śmiercią Jezusa Chrystusa, który umarł za nas.
Tak jak Jezus powstał z martwych, oni także powstają z wód chrztu, aby „wkroczyć w nowe życie” (List do Rzymian 6,4). Teraz wierzący są dziećmi Boga i pragną Go zadowalać. Jeśli będą tak czynić, On da im Swój wielki dar wiecznego życia. Stanie się wtedy, gdy Jezus przyjdzie, by rządzić światem (Ewangelia Łukasza 1,32-33). Nic dziwnego, że Jezus uważał chrzest za coś tak ważnego.

Dlaczego muszę zostać ochrzczony?

Musisz zostać ochrzczony, ponieważ, jak cały rodzaj ludzki, umierasz. Wszyscy zapracowaliśmy na zapłatę za grzech. Paweł mówi nam, że „zapłatą jest śmierć” (List do Rzymian 6,23). Bez Boga śmierć jest końcem.
Ludzie mają bardzo zły nawyk, polegający na tym, że nie chcą myśleć o ważnych kwestiach, których nie lubią. Jedną z takich kwestii jest śmierć. Musimy być wystarczająco mądrzy, żeby stawić temu czoło. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg oferuje nam życie wieczne; ale na Jego warunkach. Jest to sprawiedliwe, bo to On jest dawcą życia. Piotr mówi nam, w Dziejach Apostolskich 2 i 3, że musimy zrobić pięć kroków do zbawienia. Oto one:

  • Uwierzyć w Jezusa Chrystusa i jego przesłanie.
  • Żałować (zmienić nastawienie umysłu, uświadamiając sobie, że potrzebujemy Boga i Jego przebaczenia).
  • Nawrócić się (odwrócić się i kroczyć w stronę Boga).
  • Usłuchać Jezusa przez zmycie grzechów w chrzcie.
  • Trwać wiernie na Bożej drodze (Dzieje Apostolskie 2,27-42; 3,18-21).

Bóg zawsze dotrzymuje Swoich obietnic. On nigdy nas nie zawiedzie. Jak powiedział Jezus: „nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca” (Ewangelia Jana 10,29).

Dlaczego muszę być posłuszny Bożym przykazaniom?

Biblia mówi nam, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, że Bóg jest poważny. Posłuszeństwo wobec Bożych przykazań przynosi życie, nieposłuszeństwo skutkuje śmiercią. Bóg zawsze ma na myśli to, co mówi.
Noe nauczał niegodziwców w swoich czasach (Księga Rodzaju 6). Mieli wybór. Mogli uwierzyć w przesłanie Noego, nawrócić się i zostać zbawionymi albo zignorować je i zginąć. Oni zignorowali je i zginęli. Bóg się nie rozmyślił. Noe też miał wybór. Mógł zbudować arkę i zostać zbawionym, mógł też odrzucić słowo Boga. On zbudował arkę. „Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić” (werset 22). Ponieważ Noe był posłuszny, został zbawiony. Dla nas zignorowanie wyraźnego nakazu Boga, żeby dać się ochrzcić, to jakby wybór śmierci zamiast życia.
Strażnik więzienny w Filippi zapytał Pawła i Sylasa: „Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?” (Dzieje Apostolskie 16,30). Otrzymał odpowiedź: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom”. On usłuchał i został ochrzczony.
Sam Jezus, choć bezgrzeszny, został ochrzczony. Powiedział: „Tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia Mateusza 3,15). Czy my, którzy jesteśmy grzesznikami, możemy ignorować chrzest, skoro Jezus tego nie uczynił? Musimy iść w tej sprawie jego śladami, tak jak we wszystkich rzeczach.

Co muszę zrobić teraz, by radować się wiecznym życiem w Bożym królestwie?

Aby cieszyć się życiem wiecznym, musisz zrobić pięć kroków do zbawienia; każdy z nich. Zapis w Dziejach Apostolskich 10 dotyczący Korneliusza pokazuje nam, że nie wystarczy po prostu prowadzić dobre życie, bez ochrzczenia. Piotr nakazał Korneliuszowi, aby został ochrzczony „w imię Jezusa Chrystusa” (werset 48).
Chrzest to początek nowego życia, które przyniesie ci wielką radość. On da twojemu życiu nowy cel. W świecie niepewności Bóg Pokoju da ci pokój.
Czy jesteś wystarczająco mądry, żeby pójść za nakazem Jezusa Chrystusa i uwierzyć, i dać się ochrzcić? Jeżeli tak, pomyśl, cóż za błogosławieństwo cię oczekuje! Bóg pobłogosławi cię życiem na wieki, kiedy Jezus powróci, aby założyć swoje królestwo.
„Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6,23).

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone