Czyż nie byłoby to wspaniałe? Jezus Chry­stus z powrotem na ziemi. Uzdrawiałby nas, pomagałby nam, prowadziłby nas – robiłby wszystko, czego nie potrafią nasi ludzcy przywódcy.
Większość kościołów chrześcijańskich ponoć tego naucza, ale my, chrystadelfianie, fak­tycznie w to wierzymy. W rzeczy samej, jeśli sam(a) będziesz czytać Biblię, będziesz musiał(a) dojść do tego samego wniosku.

Jezus Chrystus powraca

Jesteśmy pewni, że Biblia mówi, że wróci na tę niegodziwą ziemię i zmieni ją w coś dużo, dużo lepszego.
Stary Testament przygotowywał ludzi na pierwsze przyjście Chrystusa – mówił im, gdzie miał się narodzić, czym miał się zaj­mować i jak miał umrzeć. Podobnie Nowy Testament podaje nam wiele szczegółów o jego drugim przyjściu – jaki będzie świat, czym będzie się zajmować i jaką będzie miał władzę, kiedy założy swe królestwo.
W rzeczywistości Biblia to nie dwie od­dzielne księgi, Stary Testament i Nowy Te­stament. To jest jedna cała księga. Zawiera jedno nieustające przesłanie:
„Jezus Chrystus powraca”.

Obietnice

Już w Księdze Rodzaju, w rozdziałach od 12. do 25. dowiadujemy się, że Bóg wybrał jednego człowieka spośród wszystkich in­nych i obiecał, że cały świat będzie przez niego błogosławiony. Ten człowiek nazywał się Abraham, a obietnica ta została później powtórzona jego synowi, Izaakowi, i wnu­kowi, Jakubowi – który był również nazy­wany Izraelem. Bardzo szybko ta jedna ro­dzina dwunastu plemion rozrosła się do wielkiego narodu, a Bóg wielokrotnie po­wtarzał te same obietnice innym członkom tej samej rodziny.
Maria, matka Jezusa, pochodziła z tej ro­dziny, a zanim Jezus narodził się w narodzie Izraela, bardzo wielu ludzi poszukiwało Zbawiciela i Króla. Wszyscy znali obietnice i oczekiwali kogoś wielkiego i silnego, kto by przegonił Rzymian, którzy ich podbili i kto byłby ich królem. Oto kilka obietnic, które Bóg złożył Izraelowi:

 • Mieli odziedziczyć ziemię Izraela na zawsze (Księga Rodzaju 13,15).
 • Dom i królestwo króla Dawida miały zo­stać ustanowione na zawsze (2 Księga Samuela 7,16).
 • „W owych dniach Juda dostąpi zbawie­nia, a Jerozolima będzie mieszkała bez­piecznie” (Księga Jeremiasza 33,16).

Kiedy Jezus miał 30 lat, został objawiony ludowi Izraela jako Syn Boży. Wielu na­prawdę uwierzyło, że przyszedł, żeby być ich Zbawicielem i Królem, ale większość przywódców nie przyjęła go. Nie wiedzieli lub nie chcieli zaakceptować tego, co Bóg obiecał Marii albo tego, co aniołowie powie­dzieli pasterzom. Większość przywódców nie wierzyła w jego cuda uzdrowienia ani jego przejmujące słowa. W ciągu trzech i pół roku przekonali Rzymskich namiestni­ków, żeby go zabili. Nawet uczniowie po­rzucili go i pouciekali.

Zmartwychwstanie

Ale Jezus nie pozostał martwy! Bóg wypro­wadził go z grobu i dał mu całkowicie nowe życie. Miał już nigdy więcej nie umrzeć – teraz Chrystus jest nieśmiertelny. O sobie samym powiedział: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”. Tak przemawia prawdziwy Zbawiciel i Król!
Ale to tylko początek!
Jezusa nie zobaczył nikt, kto w niego nie wierzył. Przepadła okazja, żeby zasypać go pytaniami i zaatakować. Tylko uczniowie lub wyznawcy widzieli się i rozmawiali z nim. A 40 dni po swym zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, zostawiając za sobą obietnicę – jedną z największych obietnic, jakie kiedy­kolwiek złożono.
„Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyj­dzie tak samo, jak widzieliście go wstępują­cego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1,11).
To jeszcze się nie stało. Ale z pewnością z podsumowania Bożego planu, któremu już się przyjrzeliśmy, wyraźnie widać, że Jezus Chrystus dotrzyma obietnicy i powróci na ziemię.

Powrót

Teraz spojrzymy na jeszcze kilka fragmen­tów z Pisma, aby uzyskać jaśniejszy obraz:

 • Bóg powiedział, że wszystkie narody ziemi będą błogosławione w rodzie Abrahama (Księga Rodzaju 12,3).
 • Król świata będzie się wywodził z rodu króla Dawida (Ewangelia Łukasza 1,32).
 • Ten król miał umrzeć, ale nie pozostać martwym (Psalm 16,8-11).
 • Przy powrocie Syna Bożego pustynia rozkwitnie, a ludzie zostaną wyleczeni z chorób (Księga Izajasza 35).
 • Świat będzie rządzony przez Syna Bo­żego z Jerozolimy (Księga Izajasza 2,2-5).

Wydaje się zatem oczywistym, że Boży plan od samego początku zakładał posłanie Jego Syna jako Zbawiciela i Króla. Narodziny i życie Jezusa na tej ziemi miały umożliwić ludziom zrozumienie go, tak abyśmy doce­nili to, co uczyni, kiedy przyjdzie ponownie.

Co robi Jezus teraz?

Jezus jest w niebie, po prawicy Boga i przy­gotowuje swoje królestwo. Dlatego kazał nam modlić się: „Niech przyjdzie królestwo twoje”. Wkrótce tak się stanie! Jezus po­wróci z nieba i założy Boże królestwo na ziemi. Wskrzesi umarłych, oczyści świat i będzie panować z Jerozolimy, na tronie Da­wida.

Znaki

Bóg nie podał daty, kiedy wszystko to się wydarzy, ale dał znaki, aby pokazać nam, kiedy mamy oczekiwać Jezusa. Oto poniżej zaledwie kilka spośród „proroctw” z Biblii, gdzie wspomniany jest powrót Jezusa:

 • Naród żydowski powróci do swojej ojczyzny (Księga Jeremiasza 23,5-8) – to się dzieje za naszego życia!
 • Ogólnoświatowe problemy staną się wyraźnie widoczne dla wszystkich (Ewangelia Łukasza 21,25-27) – jest to bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Wiele narodów świata będzie zagra­żać i zaatakuje Izrael (Księga Zacha­riasza 14,1-11) – powinniśmy ocze­kiwać tego niebawem.

Coraz wyraźniej widać, że trwają przygoto­wania sceny na powrót Jezusa na tę ziemię. Nie wiemy na pewno, kiedy powróci, ale niewątpliwie widzimy, co się dzieje na świe­cie wokół nas. Proroctwa się wypełniają. Żydom pozwolono na opuszczenie Rosji (zobacz Księgę Jeremiasza 23,8). To cał­kiem świeży dodatek do długiej listy pro­roctw, które już zostały wypełnione.
Cóż wiec z tym poczniesz? Czy zamierzasz czekać, aż on przyjdzie, zanim ty zrobisz cokolwiek? Wtedy może być za późno.
Chrystadelfianie próbują podporządkować się wezwaniu Ewangelii i być gotowymi na naszego Zbawiciela Króla. (W języku No­wego Testamentu, greckim, ‘Jezus’ oznacza ‘Zbawiciel’, a ‘Chrystus’ oznacza ‘Król’.)
Czy chcesz przygotować się na jego po­wrót?

Jezus Chrystus wraca!

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone