Nazwa ‘chrystadelfianie’ została wybrana dla­tego, że opisuje relacje między Jezusem a jego uczniami. Nowy Testament został napisany w języku grec­kim. Słowo ‘chrystadelfianie’ składa się z dwóch greckich wyrazów, ‘adelfos’ i ‘Christos’, i ozna­cza ‘Bracia w Chrystusie’. Frazę tę można zna­leźć w Biblii, w Liście do Kolosan 1,2.
Nazwę ‘chrystadelfianie’ wybrał John Thomas, XIX-wieczny kaznodzieja. Dużo podróżował on po USA, jak również Wielkiej Brytanii, głosząc ewangelię. Jego jasne zrozumienie i objaśnianie przesłania Biblii prowadziło do tego, że inni przekonywali się, że głosi prawdę. Byli chrzczeni w imię Chrystusa i stawali się członkami wspól­noty chrystadelfiańskiej, zbierając się razem dla oddawania czci. Początkowo można ich było spotkać głównie w USA i Wielkiej Brytanii, ale obecnie wspólnoty chrystadelfian są na każdym kontynencie. Powstała iście ogólnoświatowa społeczność.
Cechą prawdziwie wyróżniającą chrystadelfian jest to, że pokładają ufność w Biblii jako jedy­nym źródle wiary i autorytetu. Wszystkie jej słowa, zarówno w Starym jak i w Nowym Te­stamencie, są natchnione przez Boga i zostały dane mężczyznom i kobietom dla ich zbawienia. W wyniku położenia nacisku na te kwestie prze­konania chrystadelfian są identyczne z tym, czego nauczał Jezus, a także apostołowie w pierwszym wieku.
Chrystadelfianie czytają Biblię codziennie. Ko­rzystając ze specjalnego planu, czytają Stary Testament raz, a Nowy Testament dwa razy w ciągu każdego roku. Jedną z wielu wynikają­cych stąd korzyści jest to, że mogą codziennie osobi­ście konfrontować swe przekonania z au­toryte­tem Pisma. Plan ten jest dostępny bez­płatnie na życzenie.

W co wierzą chrystadelfianie?

Chrystadelfianie proszą, byś porównał(a) ich wiarę z nauczaniem Biblii. Najbardziej skorzys­tasz, jeśli poświęcisz trochę czasu, by wyszukać i przeczytać podane ustępy z Biblii. Ponieważ Jezus był „Prawdą”, zacytowano jego własne słowa – na tyle, na ile pozwoliło miejsce.

 • Bóg jest odwiecznym Stwórcą wszechświata. On stworzył życie na ziemi i uczynił człowieka na Swoje własne podobieństwo. (Księga Ro­dzaju 1,1.27; Dzieje Apostolskie 17,24-28)
 • Biblia jest całkowicie natchnionym Słowem Bożym. (2 List Piotra 1,20-21; 2 List do Tymo­teusza 3,14-17)
 • Aniołowie są nieśmiertelnymi bytami wyko­nującymi Bożą wolę. (List do Hebrajczyków 1,13-14)
 • Bożym planem jest napełnienie całej ziemi Jego chwałą. (Księga Liczb 14,21; Księga Haba­kuka 2,14)
 • Człowiek (Adam) dostał od Boga możliwość wyboru. Mógł być posłuszny Bogu i żyć albo być Mu nieposłusznym i umrzeć. Adam zgrzeszył przez nieposłuszeństwo Bogu. Został skazany na śmierć. (Księga Rodzaju 3,17-19)
 • My wszyscy wywodzimy się od Adama. Ponie­waż on zgrzeszył i umarł, wszyscy męż­czyźni i kobiety rodzą się śmiertelnymi. Jednak „wszyscy zgrzeszyliśmy” i zasługujemy na śmierć z własnego powodu. (List do Rzymian 3,23; 5,12; 6,23)
 • Tak jak Adam, jesteśmy wszyscy odpowie­dzialni za nasze działania. Gdyby tak nie było, bezstronny Bóg nie mógłby nazwać naszych złych działań ‘grzechem’. Nie możemy obwiniać nadprzyrodzonego diabła. „To własna pożądli­wość wystawia każdego na pokusę i nęci” (List Jakuba 1,14). Jezus powiedział: „Z serca bo­wiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołó­stwa…” (Ewangelia Mateusza 15,19)
 • Bóg był, i nadal jest, Ojcem Jezusa Chrys­tusa. Bóg użył Swego Ducha Świętego tak, aby Maria „poczęła w swoim łonie”. Jezus był zatem zarówno Synem Bożym jak również Synem człowieczym. (Ewangelia Łukasza 1,30-35)
 • Jezus nie jest równy Bogu. Powiedział on: „Ojciec większy jest ode mnie” (Ewangelia Jana 14,28) oraz „Wstępuję do Ojca mego i Ojca wa­szego oraz do Boga mego i Boga waszego”. (Ewangelia Jana 20,17)
 • Duch Święty to moc Boga, z której On ko­rzys­ta według Swego uznania (Księga Rodzaju 1,2; Księga Izajasza 61,1). Nie jest to oddzielna osoba.
 • Jezus mógł zgrzeszyć, ale tego nie uczynił. Odrzucił grzech „przez ofiarę z samego siebie […]; tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują”. (List do Hebrajczy­ków 9,26-28)
 • Z powodu swego doskonałego posłuszeństwa woli Bożej, Jezus został wzbudzony z martwych. Otrzymał wieczne życie. Powiedział też: „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” (Ewangelia Łukasza 24,26)
 • Po zmartwychwstaniu Jezus nadal miał ciało. Do Tomasza, jednego z 12 apostołów, powie­dział: „Podnieś rękę i włóż ją do mego boku”. (Ewangelia Jana 20,27)
 • Jeżeli zostaniemy uznani za wiernych i otrzy­mamy nieśmiertelność, Jezus „przekształci na­sze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała”. (List do Filipian 3,21)
 • Po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba (Dzieje Apostolskie 1,11). Jest teraz naszym Panem i pośrednikiem. (1 List do Tymoteusza 2,5)
 • Jezus odniósł zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Z Bożej łaski wszyscy, którzy uwierzą i wiernie pójdą za nim, otrzymają błogosławień­stwo życia wiecznego. (Ewangelia Jana 3,16; 1 List do Koryntian 15,22; 1 List Piotra 5,4)
 • Błogosławieństwo życia wiecznego będzie dane podczas sądu. Nastąpi to po tym, kiedy Jezus powróci i wskrzesi odpowiedzialnych przed nim umarłych. Jezus powiedział: „Wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmar­twychwstanie życia”. (Ewangelia Jana 5,28-29)
 • Jezus mówi nam wiele razy, że powróci na ziemię. „Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowa­nia” (Ewangelia Mateusza 16,27). Zwróćmy uwagę na kolejność wydarzeń: (a) Jezus po­wraca; (b) wskrzesza umarłych; (c) następuje sąd; i (d) daje życie wieczne swym wiernym wyznawcom.
 • Kiedy Jezus przyjdzie, będzie „Panem panów i Królem królów” (Apokalipsa 17,14). Królowie będą mu się kłaniać (Psalm 72,11). Biblia na­zywa ten czas „Królestwem Bożym”. Wierni wy­znawcy, uczynieni nieśmiertelnymi świętymi, będą pomagać Jezusowi. Obiecał on, że jego dwunastu apostołów „zasiądzie również na dwu­nastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izra­ela”. (Ewangelia Mateusza 19,28)
 • Mężczyźni i kobiety muszą przyznać, że są grzesznikami. Muszą uwierzyć w Ewangelię, nawrócić się i ochrzcić. Jezus powiedział: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”. (Ewangelia Marka 16,16)
 • Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. (Ewangelia Jana 14,15) Musimy naśladować jego przykład posłuszeństwa Bogu i praktycznej służby, a także wspominać go re­gularnie, łamiąc chleb i pijąc wino, „aż przyj­dzie”. (1 List do Koryntian 11,23-26)
 • Wreszcie, musimy pamiętać, że Bóg postano­wił objawić Swą postać narodowi żydow­skiemu. Złożył obietnice Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i Dawidowi i narodowi Izraela. Wiele z tych obietnic zostanie wypełnionych, kiedy Jezus powróci na ziemię. Obserwuj Izrael! (Księga Rodzaju 12,2-3; 13,14-17; 2 Księga Samuela 7,12-16; Księga Jeremiasza 23,5-8; Księga Eze­chiela 36,22-24; 37,21-22).

Jak skorzystać najwięcej ze studiowania Biblii?

Istnieje kilka prostych, ale bardzo ważnych za­sad dotyczących studiowania Biblii:

 • przed czytaniem pomódl się;
 • uważnie spoglądaj na konkretne słowa, które studiujesz;
 • badaj kontekst – co zostało powiedziane przed i po twoim fragmencie?
 • spoglądaj na podobne słowa, wyrażenia i sytuacje w innych częściach Biblii, porównuj i kontrastuj je;
 • myśl o nich wszystkich – często!

Ważne nauki biblijne zawsze są wspomniane wiele razy. Powrót Jezusa, zmartwychwstanie, sąd, życie wieczne dla wiernych wyznawców Chrystusa i królestwo Boże na ziemi – to wszystko musi być prawdą, skoro naucza się o tym w tak wielu różnych miejscach.
Wykorzystaj tę ulotkę, razem z Biblią, żeby sprawdzić wszystkie swoje przekonania. Jeżeli nie wytrzymają próby starannego zbadania, porzuć je. Wierne podążanie za słowem Bożym prowadzi do życia wiecznego. To jest największy dar Boga dla ludzkości.

„Obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań”. (Psalm 119,73)

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone