Co jest nie w porządku z naszym światem?

Jeżeli nie zgadzasz się, że mamy problemy, to żyłeś dotąd na innej planecie! Pewien komisarz policji w USA stwierdził: „Nie ma samodyscypliny. Jest totalna pobłażliwość. Brak szacunku dla prawa i wartości”.
To uczciwe podsumowanie.

 • Z braku dyscypliny powstało zepsucie, niemoralność, przemoc, nadużywanie nar­kotyków i alkoholu, uprowadzenia, porwa­nia, kradzieże, wykorzystywanie dzieci, homoseksualizm, gwałty i morderstwa.
 • Upadek moralny doprowadził także do niezadowolenia, eskapizmu, egoizmu i zwiększenia się liczby samobójstw.
 • Społeczeństwa i gospodarki rozpadają się. Podczas, gdy ludność świata przyrasta o ponad pięćdziesiąt milionów rocznie, co­dziennie więcej niż 10 000 dzieci w wieku poniżej pięciu lat umiera z głodu i chorób. Rodzaj ludzki pozostawiony sam sobie ma ponurą przyszłość. Bardzo smutna to histo­ria.

Dlaczego na świecie jest taki bałagan?

Te wielkie nikczemności spowodował brak wiary w Boga i nieposłuszeństwo wobec Jego praw. Od początku człowiek wybierał własną drogę, zamiast iść drogą Bożą. Adam zgrzeszył, był nieposłuszny Bogu i my, jego „dzieci”, stale grzeszymy od tam­tej pory.
Jezus Chrystus, Syn Boży, był bez grzechu. Posłuchaj, co mówi: „Z serca bowiem po­chodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świa­dectwa, przekleństwa” (Ewangelia Mateusza 15,19). To straszna, ale dokładna lista. Apostoł Jakub dodaje: „Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie ską­dinąd, tylko z waszych żądz, które wal­czą w członkach waszych (List Jakuba 4,1).
Spójrzmy prawdzie w oczy. Człowiek bez Boga jest w beznadziejnym, rozpaczliwym stanie. Natura ludzka potrzebuje zmiany. Ale nie rozpaczaj: kiedy Bóg pośle Jezusa Chrystusa z powrotem na ziemię, wszystko stanie się lepsze – dużo lepsze.

Czy Bóg naprawdę ma plan dla świata?

Oczywiście, że ma! Mówi nam wszystko o tym Biblia, Jego księga. Zadaj sobie pyta­nie: „Czego potrzebuje świat?” Porównaj swoje myśli z tymi: światowy władca – po­kój – żadnego głodu – dobre zdrowie – żadnych skorumpowanych przywódców – wolność od strachu i ucisku – wspólny język – żadnego wyścigu zbrojeń – sprawiedliwe prawa – pomoc dla biednych i bezdomnych – żadnych zanieczyszczeń. I co najważniej­sze, istnieje potrzeba, żeby świat poznał i zrozumiał Boże prawa – i przestrzegał ich. Bóg obiecał, że ideały te zostaną osią­gnięte, poprzez Jezusa Chrystusa i jego wiernych, nieśmiertelnych pomocników. Biblia ma określenie na taki czas błogosła­wieństwa:

"Królestwo Boże"

To jest Boży plan. W czasie wielkiego nie­pokoju, który wkrótce ma nastać na ziemi, ludzie „ujrzą Syna Człowieczego, nadcho­dzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą” (Ewangelia Łukasza 21,27). Przyjdzie on, aby wypełnić obietnice złożone Marii przy jego poczęciu: „Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie panował nad do­mem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Ewangelia Łukasza 1,32-33).

Tak, Jezus przyjdzie, żeby być królem Ży­dów. Ale nie tylko Żydów. Ma być królem całego świata. Bóg nigdy nie łamie Swoich obietnic. Obiecał Jezusowi: „…dam ci na­rody w dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi” (Psalm 2,8). „I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły” (Psalm 72,11). Nie, nie ma od tego ucieczki, Jezus będzie „Królem królów i Panem panów” (Apokalipsa 19,16).

Będzie to czas wielkiego błogosławieństwa dla ludzi, którzy przetrwają Boży sąd nad światem i będą żyć w wieku królestwa. Będą się cieszyć dobrym zdrowiem, życiem w pokoju i będą poznawać drogi Boga (Księga Izajasza 35). „W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie na­rody w imię Pana” (Księga Jeremiasza 3,17).
Są jeszcze dwa wspaniałe fakty dotyczące Bożego wyboru Swego Syna, Jezusa, jako króla.

 • Po pierwsze, jest on idealną osobą do tego zajęcia. Pomyśl o jego charakterze: był bezgrzeszny, nieprzekupny, kochający, łaskawy, współczujący i wrażliwy na po­trzeby słabych. Był też odważny, mocny psychicznie i sprawiedliwy. Dysponował władzą i autorytetem Boga. Jako król świata będzie potrzebował wszystkich tych przy­miotów, żeby władać narodami.
 • Po drugie, ponieważ przeżył doskonałe życie na ziemi, zawsze wykonując wolę swego Ojca, po śmierci, „Bóg wskrzesił go” (Dzieje Apostolskie 2,24) i uczynił go nie­śmiertelnym. Świat nigdy nie będzie po­trzebował innego władcy! Będzie panował, aż wszyscy wrogowie Boga zostaną znisz­czeni. W końcu zniszczy przekleństwo sa­mej śmierci (1 List do Koryntian 15,25-26).

Czy Bóg ma plan dla ciebie?

Tak, ma! Niewątpliwie masz jakiś plan na to życie. Być może obejmuje on

 • ślub i założenie rodziny;
 • zdobycie dobrej pracy;
 • zapewnienie sobie bezpieczeństwa oraz
 • wczesną emeryturę.

Dla wielu ludzi są to pożądane cele. Nie równają się jednak z planem, który Bóg ma dla tych, którzy teraz wytrwale wierzą, ufają i są Mu posłuszni. Oto niektóre z Bo­żych obietnic:

 • Kiedy Jezus przyjdzie, żeby wskrzesić umarłych i osądzić świat, da życie wieczne tym, którzy kochali i słuchali Boga. Jak po­wiada Paweł, Jezus „przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwaleb­nego ciała” (List do Filipian 3,21).
 • Ci, którzy zostaną pobłogosławieni ży­ciem wiecznym, będą sprawować rządy z Jezusem nad Bożym królestwem i będą pomagać mu ustanawiać Boże prawa na całej ziemi.
 • Odkupieni będą pomagać Jezusowi wła­dać narodami przez cały okres królestwa, albowiem „Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem” (Apokalipsa 20,4).
 • Wierni Bogu (odkupieni) nigdy nie umrą. Po drugim zmartwychwstaniu pod koniec tysiąca lat wszyscy Boży wybrańcy będą żyć wiecznie w Jego królestwie. Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 List do Ko­ryntian 15,28).

Boże warunki

Jak się przedstawia Boży plan dla Jego sług w porównaniu z twoim własnym? Czy jest większy i wspanialszy? Na pewno! I jest też wieczny. Nawet jeśli twój plan będzie udany, nie będzie trwał długo. Musisz sta­nąć wobec nieprzyjemnego faktu, że jesteś śmiertelny.

Bóg ma dla ciebie plan. Czy chcesz żyć wiecznie w Bożym nowym świecie? Możesz, ale musisz coś w tej sprawie zrobić. Czy jesteś chętny, żeby być Mu teraz posłusz­nym? Jezus mówi: „Pójdźcie za mną” oraz „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowy­wać moje przykazania” (Ewangelia Jana 14,15). Bóg obiecał: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Ewangelia Marka 16,16). Jezus mówi, że kiedy przyjdzie w chwale swego Ojca, „wtedy odda każdemu według jego postępowania” (Ewangelia Mateusza 16,27). Dla tych, których Bóg umiłował nadchodzi szczególny dzień: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Apokalipsa 21,3-4).

Bóg nie chce, żebyś przegapił(a) ten wspa­niały dzień!

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone