Nie ma nigdzie żadnej księgi, która może się równać z Biblią. Wykorzystano czter­dziestu różnych autorów – byli wśród nich królowie, prorocy, kapłani, przywód­cy, lekarz, rybacy i pasterze. Pisali przez okres ponad 1 600 lat.
Biblia jest unikatowa. Jest Słowem Bożym.
„To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bo­wiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie” (2 List Piotra 1,20-21)
„Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest” (2 List do Tymoteusza 3,16).
Biblia nie jest żadną zwyczajną książką; nie zawiera ona idei człowieka. Jest Bo­żym przemawianiem do nas. Zacznij czy­tać Biblię już dzisiaj.

Po co czytać Biblię?

Tylko z Biblii możemy się dowiedzieć, jaki jest Bóg. Przeczytaj tych kilka wersetów. Słuchasz, jak przemawia do ciebie Bóg:
„Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają” (Psalm 86,5).
„Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Księga Rodzaju 1,31).
„Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludz­kim dał ziemię” (Psalm 115,16).
„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” (Księga Wyjścia 20,3).
„Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich” (Psalm 34,17 BW).
Ile faktów powiedział ci Bóg o sobie w tych wersetach?

Biblia daje nam cel w życiu

Czytając, słuchamy Boga. Dowiadujemy się, co Bóg chce, żebyśmy robili. Dowia­dujemy się, jak sprawić, by każdy dzień był wartościowy.
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp” (Psalm 119,105).
„A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra” (Księga Powtórzonego Prawa 10,12-13).
Codziennie prosimy Boga o pomoc.
„…i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Ewangelia Mate­usza 6,13).

Biblia zawsze daje to samo przesłanie

Czytając Biblię codziennie po trochę, zo­baczysz, że Bóg chce, abyśmy byli Mu po­słuszni.
W Starym Testamencie mamy wskazówki w Księdze Wyjścia 20,1-17, zwane często Dziesięcioma Przykazaniami. Podobne wskazówki znajdują się również w Nowym Testamencie, na przykład w Ewangelii Mateusza 5,21-48.
Aby zadowolić Boga, staramy się trzymać tych wskazówek. Czytając więcej o życiu różnych osób w Biblii, zobaczysz, że trudno im było być zawsze posłusznymi wobec Boga.
Jezus, Syn Boży, był jedyną osobą, która była pod każdym względem posłuszna Bogu. Jezus rozumiał to samo przesłanie. Pamiętał, że:
„Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana” (Księga Powtórzonego Prawa 8,3).
„Będziesz się bał Pana, Boga swego, bę­dziesz Mu służył…” (Księga Powtórzonego Prawa 6,13).
Przeczytaj 4. rozdział Ewangelii Mateusza, aby zobaczyć, jak Jezus przestrzegał tych przykazań.

Historia pokazuje, że Biblia jest wiarygodna

Jezus nawiązywał do proroctw o sobie sa­mym:
„I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do niego” (Ewangelia Łukasza 24,27).
Spełniły się wszystkie z nich. Oto przy­kłady niektórych innych proroctw biblij­nych, które okazały się prawdziwe:

  • Spójrz na Księgę Jeremiasza 51,37 oraz Izajasza, rozdziały 13. i 14. Co miało się stać z Babilonem?—Właśnie to się stało.
  • Przeczytaj Księgę Ezechiela 26,4-5.12-14. Co miało się stać z miastem Tyr? Oto jeszcze jedne proroctwo, które się spełniło.
  • Księga Powtórzonego Prawa 28,64-65 opowiada nam o narodzie izraelskim. Miał on zostać rozproszony po wszyst­kich zakątkach świata. I rzeczywiście, dzisiaj ludność Izraela, czyli Żydów, można odnaleźć wszędzie.
  • Bóg powiedział, że zgromadzi Żydów z powrotem w Izraelu: „Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich przodkom, i wezmą ją w posiadanie” (Księga Jeremiasza 30,3). Dzisiaj możemy zobaczyć Żydów w ich własnym kraju – jest to jeszcze jedno spełnione proroctwo.

Biblia nie tylko opowiada nam o przeszłości, mówi nam też o przyszłości. Wiemy, że to, o czym mówiła w przeszłości, naprawdę się wydarzyło. Biblijne proroctwa zostały spełnione. Możemy więc z ufnością wierzyć w to, co Bóg mówi o przyszłości. Bóg nigdy nie kłamie. Mówi nam o praw­dziwych miejscach, prawdziwych ludziach i narodach dnia dzisiejszego. Biblia jest prawdziwa!

Biblia mówi o przyszłych wydarzeniach

Bóg mówi nam, że wydarzą się te rzeczy:

  • Nie pozwoli, by niegodziwy świat trwał bez końca (2 List Piotra 3,10).
  • Pośle Swego Syna, Jezusa Chrystusa, z powrotem na ziemię, aby osądził rodzaj ludzki (Dzieje Apostolskie 17,31).
  • Uczyni Jezusa królem całego świata (Psalm 2).
  • Wszyscy, którzy będą się przeciwsta­wiać królowi, zostaną zniszczeni (2 List do Tesaloniczan 1,8).
  • Wszyscy, którzy pójdą za Jezusem i będą oczekiwać jego przyjścia, zostaną zbawieni i otrzymają miejsce w Bożym Królestwie (List do Rzymian 2,6).
  • Będzie to królestwo szczęśliwości i po­koju z mnóstwem pokarmu dla wszyst­kich (Psalm 72).

Tylko Biblia mówi o wszystkich tych rzeczach i o wielkim Bożym planie dla ziemi.

Poczytaj dzisiaj Biblię dla samego/samej siebie, aby dowiedzieć się więcej o swojej przyszłości. Możesz z niej dowiedzieć się, jak będziesz mógł/mogła uczestniczyć w pokoju i błogosławieństwach Królestwa Bożego. Ty też możesz tam być. Módl się, żeby Bóg cię prowadził, kiedy będziesz ją czytać i poznawać.

Napisz do nas

Napisz do nas na adres kontakt@prawdybiblijne.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pamiętaj, że korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych w nim danych do celów prowadzenia korespondencji z administratorami serwisu www.prawdybiblijne.com 

Copyright © 2018 prawdybiblijne.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone